Grupa Unimot opublikowała strategię na lata 2024-2028

Grupa Unimot opublikowała swoją strategię biznesową, w której przedstawiła plany rozwojowe w perspektywie do 2028 r. Strategia jest odpowiedzią na wyzwania związane z obecną sytuacją oraz przyszłością rynku paliwowego i energetycznego, a także rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. W okresie obowiązywania strategii celem Grupy Unimot jest maksymalne wykorzystywanie potencjału dotychczasowych kluczowych segmentów biznesowych i umacnianie ich pozycji rynkowej.

Równolegle Grupa Unimot zakłada aktywny udział w transformacji energetycznej i zwiększanie udziału w rynku, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, przy jednoczesnym osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wszystkie cele biznesowe, wyznaczone w strategii biznesowej Grupy Unimot, oparte są na celach wyznaczonych w obszarze ESG, tym samym Grupa podkreśla, jak ważne jest dla niej zarządzanie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

W swojej strategii Grupa Unimot określiła misję, polegającą na dostarczaniu czystej i taniej energii. Sprawność organizacyjna, efektywność kosztowa, otwartość na zmiany i wychodzenie poza horyzont, mają pozwolić Grupie na wyprzedzanie konkurencji poprzez oferowanie najlepszych produktów i najwyższej jakości obsługi na rynku, tym samym zrównoważony rozwój zdywersyfikowanego biznesu.

Unimot Strategia 2024-2028

Grupa Unimot wskazuje na świadomość rosnącego zapotrzebowania na energię i podkreśla, że wykorzystując potencjał własny chce pracować nad zaspokojeniem popytu dziś oraz odgrywać znaczącą rolę w budowie systemu energetycznego przyszłości. Ambicją Grupy Unimot, wskazaną w strategii, jest aktywny udział w transformacji energetycznej, co Grupa zamierza osiągnąć dzięki inwestowaniu i rozszerzaniu swojej oferty, w celu zapewnienia klientom dostępu do nowoczesnych niskoemisyjnych produktów energetycznych. Grupa chce kształtować rynek i wywierać pozytywny wpływ na środowisko, lokalne społeczności oraz swoich pracowników.

Dzięki odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi Grupa będzie zwiększała swój udział w rynku, a w konsekwencji budowała swoją wartość dla wszystkich jej interesariuszy.

Opracowaliśmy strategię na lata 2024-2028, która uwzględnia wyzwania transformującego się świata, a jednocześnie kładzie ogromny nacisk na maksymalne wykorzystanie potencjału biznesów, na których opiera się nasza dotychczasowa działalność. Jesteśmy dzisiaj niezależną multienergetyczną grupą kapitałową, w której każdy z segmentów mógłby być oddzielną, dochodową firmą. W okresie przejściowym, który przybliża nas sukcesywnie do docelowej zeroemisyjności Grupy w 2050 r., chcemy wykorzystywać efekt wielopłaszczyznowej synergii naszych segmentów biznesowych i poprzez zwiększanie udziału w rynku budować wartość dla wszystkich naszych interesariuszy. Strategia jest naszym drogowskazem, ale należy zaznaczyć, że wszystkie nasze inicjatywy prowadzone będą w oparciu o zasady, które przyświecają nam od początku działalności Grupy Unimot na rynku. To przede wszystkim elastyczne reagowanie na bieżące i zidentyfikowane przyszłe wyzwania rynkowe, dynamika w działaniu oraz szybkość decyzyjna, które pozwalają nam niemalże od razu reagować nawet na bardzo wymagające zmiany otoczenia rynkowego.

– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Strategia Grupy Unimot na lata 2024-2028 obejmuje działania dwutorowe:

 • Utrzymywanie efektywnej działalności w obszarach paliw, tradingu i logistyki wraz ze stopniowym poszerzaniem portfolio produktowego oraz dywersyfikacją portfela klientów w kierunku paliw i energii o niższej emisyjności.
 • Realizację inwestycji w nowe kierunki rozwoju, w tym w obszarach elektroenergetyki i ciepłownictwa, w celu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Zgodnie z założeniami strategii, utrzymanie pozycji niezależnego lidera w zakresie importu oraz dystrybucji paliw płynnych pozwoli Grupie na finasowanie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
W horyzoncie strategii Unimot zmniejszy swój ślad węglowy przez wykorzystanie energii z OZE, inwestycje w źródła oraz modernizację aktywów.

W celu zwiększenia efektywności działania, Grupa Unimot zamierza skupić swoje kluczowe aktywności biznesowe w obszarze transformacji energetycznej w jednej spółce – Unimot Energia i Gaz. Spółka z Grupy Unimot będzie tak jak dotychczas odpowiadała za inwestycje w OZE (w planach są inwestycje w źródła energii elektrycznej i ciepła), ofertę realizacji OZE i dystrybucji komponentów dla klientów zewnętrznych oraz sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ponadto, będzie ona odpowiadała za wsparcie lokalnych społeczności w transformacji energetycznej (klastry i spółdzielnie energetyczne), które dotychczas skupione było w Operatorze Klastra Energii (OKE), trading energią i usługi bilansowania, którymi zajmuje się spółka Tradea, a także produkcję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła skupionych w spółce RCEkoenergia. W ten sposób Grupa Unimot zamierza osiągnąć efekt synergii w prowadzonej działalności na rzecz transformacji energetycznej.

W strategii zostały określone zobowiązania, które regulują podejście Grupy Unimot do zrównoważonego rozwoju, określają kierunki działań i cele dotyczące ochrony środowiska i klimatu, troski o społeczeństwo oraz dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego.

Na podstawie określonych kierunków działań strategicznych oraz wyznaczonych kierunków rozwoju w obszarze ESG zdefiniowano cele strategiczne Grupy Unimot na lata 2024-2028:

 1. Wzrost EBITDA do poziomu 690 mln zł w 2028 r.
 2. Skumulowany zysk netto na poziomie 1 mld zł do 2028 r.
 3. Udział segmentów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA Grupy (bez terminali, logistyki i stacji paliw) na poziomie 40% w 2028 r.
 4. Inwestycje w biznesy transformacyjne na poziomie 700 mln zł do 2028 r.
 5. Coroczna wypłata dywidendy na poziomie minimum 30% zysku netto
 6. Wskaźnik EBITDA/dług netto (bez zadłużenia z tytułu zapasu obowiązkowego) na poziomie 40% zysku netto

Unimot Strategia 2024-2028 cele

W Strategii Grupy Unimot na lata 2024-2028 wyodrębniono również strategiczne obszary rozwoju w zakresie transformacji energetycznej i zdefiniowano cele dla tego obszaru:

 1. Inwestycje w źródła własne wsparciem w rozwoju oferty oraz transformacji energetycznej Grupy Unimot.
 2. Wykorzystanie doświadczeń na rynku ciepłowniczym oraz społeczności energetycznych – RCEkoenergia i klaster energetyczny w Żywcu.
 3. Deklaracja inwestycji na minimalnym poziomie 50% zysku netto w transformację energetyczną na przestrzeni 5 lat, co przełoży się na inwestycje na poziomie ok. 700 mln zł do 2028 r.
 4. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Jednocześnie każdemu z obszarów swojej działalności Grupa wyznaczyła konkretny cel strategiczny, który rozpisany został na szczegółowe plany rozwojowe i inwestycyjne. Każdy z segmentów ma również założony poziom docelowego poziomu wyniku EBITDA w 2028 r.

Cele strategiczne w poszczególnych segmentach wraz z zakładanym docelowym poziomem EBITDA w 2028 r.:

 • Paliwa i biopaliwa: dalsza dywersyfikacja produktowa i wzrost udziału produktów wysokomarżowych (zakładana EBITDA w 2028 r.: 161,7 mln zł)
 • Stacje paliw AVIA i AVIA Card: podwojenie wolumenu sprzedaży paliw oraz wyniku na sprzedaży pozapaliwowej (zakładana EBITDA w 2028 r.: 34,2 mln zł)
 • LPG: zwiększenie udziału w rynku poprzez dywersyfikację logistyki, źródeł zakupu i rynków zbytu (zakładana EBITDA w 2028 r.: 23,5 mln zł)
 • Infrastruktura i logistyka – terminale: otwarcie rynkowe – wzrost skali działalności (zakładana EBITDA w 2028 r.: 98,9 mln zł)
 • Infrastruktura i logistyka – kolej: wzrost skali działalności – podwojenie przewożonego wolumenu w stosunku do 2023 r. (zakładana EBITDA w 2028 r.: 48,4 mln zł)
 • Bitumeny: zwiększenie wolumenów i maksymalizacja zysku (zakładana EBITDA w 2028 r.: 114,9 mln zł)
 • Paliwa stałe: dalszy rozwój obecnego biznesu oraz dywersyfikacja portfela produktowego (zakładana EBITDA w 2028 r.: 9 mln zł)
 • Gaz ziemny: budowa pozycji największego niezależnego sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce (zakładana EBITDA w 2028 r.: 82,5 mln zł)
 • Energia elektryczna: wzrost wolumenów sprzedaży oraz zwiększenie udziału zielonej energii w ofercie (zakładana EBITDA w 2028 r.: 73,9 mln zł)
 • Fotowoltaika: zwiększenie udziału w rynku realizacji instalacji OZE oraz sprzedaży komponentów (zakładana EBITDA w 2028 r.: 14,8 mln zł)
 • RCEkoenergia: zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w zmodernizowanym źródle dostosowanym do wymogów środowiskowych oraz aktywne uczestnictwo w transformacji rynku ciepłowniczego (zakładana EBITDA w 2028 r.: 9,7 mln zł)

Grupa Unimot

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress