Lotos stawia na inwestycje mimo trudnego otoczenia

LotosNa początku lutego br. LOTOS opublikował szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki spółki w 4 kwartale 2014 roku.

Na wyniki LOTOSU w 2014 r. istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 USD na dzień 30.06.2014 do 55 USD na dzień 31.12.2014) oraz umocnienie się kursu USD względem PLN o ponad 20 groszy.

Uwzględnienie w naszych wynikach za 4 kw. ub.r. nawet tak istotnych odpisów – wynikających z sytuacji zewnętrznej i nie wpływających na sytuację gotówkową – nie zmienia faktu, że na koniec roku kondycja finansowa LOTOSU była dobra a przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia naszej działalności operacyjnej. Rynek, na którym działamy jest wyjątkowo konkurencyjny, dlatego jesteśmy zdeterminowani realizować projekty umacniające naszą pozycję. Dzięki pozyskaniu ok. 1 mld zł z ostatniej emisji mamy możliwość przeprowadzanie inwestycji, które długoterminowo zbudują dodatkową wartość dla akcjonariuszy, w tym m.in. program EFRA.

– mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A.

W zw. ze znaczną obniżką notowań cen ropy i produktów rafineryjnych w 4 kw. ub.r. LOTOS zawiązał odpis aktualizujący wartość bilansową zapasów. Jego szacunkowa wartość wyniosła ok. 0,4 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny w analizowanym okresie.

Przeszacowanie zadłużenia LOTOSU (denominowanego w USD) wynikające z osłabienia złotówki względem dolara amerykańskiego wyniesienia szacunkowo 0,51 mld zł, co uwzględniając stosowane zasady rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na skonsolidowany rachunek zysków i strat, powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld PLN.

Należy wziąć pod uwagę, że zadłużenie walutowe LOTOSU jest rozłożone na lata, a dolarowe wpływy ze sprzedaży produktów naftowych przewyższają wydatki związane z zakupami ropy naftowej stanowiące naturalne zabezpieczenie tych przepływów. Dlatego w perspektywie średnio i długoterminowej umocnienie USD będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową LOTOSU.

Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki 4 kw. ub.r., był tzw. efekt LIFO, którego szacunkowa wartość w analizowanym okresie zakładana jest na poziomie ok. 0,8 mld zł.

Efekt LIFO powstaje wskutek różnicy między kalkulacją kosztów surowca użytego do wytworzenia produktów na sprzedaż zgodnie ze standardem MSSF (tzw. metoda średniego ważonego kosztu) a metodą LIFO liczoną według ostatnich dostępnych cen zakupu surowca, która znacznie lepiej odzwierciedla efektywność spółek paliwowych w danym okresie.

Według informacji zawartych na stronie internetowej LOTOS – firma opublikuje sprawozdanie finansowe za 4 kw. 2014 i cały 2014 r. 6 marca br.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress