Umowy pomiędzy PKN Orlen a Lukoil

Orlen stacja

fot. PKN Orlen

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje na swojej stronie internetowej, że 17 maja 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Lukoil International Trading And Supply Company („Lukoil”) na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 107 mln USD (czyli ok. 346 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 maja 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Lukoil w okresie od 25 stycznia 2013 roku do 17 maja 2013 roku wynosi ok. 808 mln USD (czyli ok. 2 596 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów). Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Lukoil zawierane były na zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Lukoil od 25 stycznia 2013 roku do 17 maja 2013 roku jest umowa z 20 marca 2013 roku o wartości ok. 123 mln USD (czyli ok. 395 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 20 marca 2013 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA s.r.o.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

PKN Orlen

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress