Lotos planuje pozyskać ok. 1 mld zł na rozwój

LotosNa 8 września br. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które zdecyduje o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Walory zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. LOTOS planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów. Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

W ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A., którym przysługiwać będzie prawo poboru. Proponowany dzień prawa poboru to 18 listopada 2014 r.

LOTOS jest dziś nie tylko filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również motorem rozwoju krajowej gospodarki. Poprzez inwestycje zlokalizowane w Polsce chcemy rozwijać rodzimy przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy oraz zwiększać konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Po udanej realizacji Programu 10+ kluczem do sukcesu pozostają inwestycje w najnowocześniejsze technologie do produkcji paliw płynnych oraz rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

– mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariuszom Grupy LOTOS S.A. posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru (tj. 18 listopada 2014 r.) będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji. Przy czym za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.

Liczba akcji nowej emisji, do objęcia których będzie uprawniać jedno prawo poboru, zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości przez zarząd spółki przed rozpoczęciem okresu zapisów na akcje nowej emisji. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym akcji nowej emisji, który zostanie sporządzony, a po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowany na potrzeby oferty publicznej akcji nowej emisji.

Yme spisane w całości

W związku z przedłużającym się wyborem koncepcji zagospodarowania złoża Yme (pierwotnie przewidzianym na koniec I kw. 2014 r.) oraz brakiem decyzji co do scenariusza jego zagospodarowania, LOTOS postanowił dokonać kolejnej aktualizacji wartości księgowej tej inwestycji. Na 30 czerwca 2014 r. dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych na ten projekt, co obciąży wynik netto pierwszego półrocza 2014 kwotą ok. 191 mln złotych. Ostateczna wysokość odpisu podlega weryfikacji i do czasu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku (planowanego w dniu 19 sierpnia 2014 r.) może ulec zmianie.

Dokonanie odpisu nie wpływa na możliwość rozliczania aktywa podatkowego, powstałego w wyniku realizacji projektu Yme, przy produkcji realizowanej przez inne aktywa wydobywcze na norweskim szelfie kontynentalnym, a co za tym idzie odzyskania zainwestowanych w Yme środków.

LOTOS jest firmą transparentną, która przestrzega zasad ładu korporacyjnego. Dlatego zarząd spółki, w związku z opóźniającymi się decyzjami ze strony operatora i udziałowców złoża Yme, co do przyszłości projektu, zdecydował się na dokonanie całkowitego odpisu poniesionych nakładów. W kontekście planowanej emisji nowych akcji to odpowiedzialne i wiarygodne podejście w stosunku do naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Pragnę podkreślić, że całość środków pozyskanych z planowanej emisji nowych akcji LOTOS zamierza przeznaczyć na realizację przyszłych inwestycji, zgodnych z założeniami programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”.

– podkreśla Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A.

Czas na inwestycje

Plany inwestycyjne LOTOSU na najbliższe lata zakładają wzrost wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Do końca 2015 r. LOTOS planuje uruchomić produkcję ze złoża B8 w ilości 250 tys. t ropy rocznie. Zasoby złoża oszacowano na ok. 3,5 mln t. Do końca 2017 r. zaplanowano też rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż B4 i B6. Zasoby obu złóż wynoszą ok. 4 mld m3 gazu ziemnego a łączny poziom produkcji ma wynieść 250 mln m3 w skali roku.

W zakresie optymalizacji produkcji i zwiększenia efektywności gdańskiej rafinerii LOTOS planuje budowę m.in. instalacji koksowania (DCU) oraz tzw. węzeł odzysku wodoru (WOW). Oddanie do użytku instalacji DCU zapewni dodatkowe 900 tys. t paliw motorowych rocznie oraz pozwoli zwiększyć marżę rafineryjną zakładu o ok. 2 USD/bbl. Instalacja ma zostać uruchomiona w latach 2017/18. Z kolei za sprawą instalacji WOW LOTOS zyska w skali roku m.in. dodatkowe 100 tys. t gazu LPG i 25 tys. t benzyny, które trafią na rynek. Instalacja ma być przekazana do użytku jesienią 2016 r.

Na rynku detalicznym LOTOS zakłada dalszy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw oraz wzrost efektywności sprzedaży. Zgodnie ze strategią do 2015 r. koncern planuje zdobyć 10-procentowy udziału w rynku detalicznym paliw (9,2% po I kw. br.).

LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy. Jego działalność ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. LOTOS prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Grupa działa z powodzeniem na rynku hurtowym i detalicznym. Od 2005 r. akcje Grupy LOTOS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz AB LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie z przyjętą strategią w 2015 r. LOTOS zamierza osiągnąć wydobycie na poziomie 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress